Vize,  Yunanistan

Yunanistan’da Çalışma İzni

Her ne kadar Yunanistan’da ekonomik kriz olsa da ve yerli halkın bile orada iş bulması zor olsa da, yolunuz bir şekilde Yunanistan’a düşebilir ve orada çalışmak durumunda kalabilirsiniz. Bu yazıda, Yunanistan’da çalışma izni ile ilgili bilgi vereceğim.

Avrupa Birliği vatandaşları bağlı oldukları Schengen Anlaşması ve üye oldukları Avrupa Birliği ile anlaşmaya taraf olan diğer Avrupa Birliği ülkelerine vizesiz seyahat etmek ve bu ülkelerde ikamet etme hakkına sahiptir. Ancak biz Türkler için Avrupa Birliği ülkelerine seyahat etmek, oturum, çalışma izni ve eğitim görmek için vize zorunluluğu bulunmaktadır.

Kısa süreli seyahatlerin dışındaki 90 günü aşan ikametler için alınan vizeye Ulusal Vize (D Vizesi) denilmektedir. Oturum, çalışma, eğitim ve aile birleşimi amaçlı kalışları kapsar.

Daha önceki yazılarımda belirtmiştim. Yunanistan’da 250 bin Euro değerinde ev satın alarak oturum izni aldığınızda, bu oturum izni size çalışma izni vermiyor. Yunanistan’da çalışmak için çalışma izni başvurusu yapmanız gerekiyor.

2009 yılından beri ekonomik kriz içerisinde olan Yunanistan’da yabancı işçileri zorlayacak olan diğer bir durum da Yunanca’dır. Zor bir dil olan Yunanca’yı öğrenmek biraz zahmetli olacaktır.

Maaşlı İşler İçin Yabancıların Yunanistan’da Çalışmaları

Yunanistan’da vali tarafından yabancı ülke vatandaşına çalışma izni verilmesi durumunda, yabancıların Yunanistan’a girişine ancak belirli bir iş kolunda ve belirli bir işverenin yanında aylık ücretle çalışması ya da serbest meslek icra etmesi veya yatırım çalışmaları için izin verilir.

Her bölgede şu Kurullar oluşturulur:

– Başkan olarak, Bölge Genel Sekreterliği ya da Yabancılar, Göçmenler ve Şehir İşleri Müdürlüğü

– Çalışma Müfettişleri Birliği şefi (Σ.Ε.Π.Ε.- Yunanistan Çalışma Müfettişleri Birliği)

– Ε.Ν.Α.Ε. ( Yunanistan Vilayetler-Yerel Yönetimler Birliği) temsilcisi

– Ο.Α.Ε.∆. (İş Kurumu) temsilcisi

– Çalışanların temsilcisi

– İşverenlerin temsilcisi

– ΓΕΣΑΣΕ (Yunanistan Çiftçiler Birliği Genel Federasyonu) ya da ΠΑΣΕΓΕΣ (Yunanistan Çiftçi Kooperatifleri Birliği Federasyonu)

Bu kurullar, her yılın son üç ayında çıkardıkları raporla bölgelerde her iş kolunda iş gücüne duyulan ihtiyacını ve bunların ne oranda yabancılar tarafından karşılanacağını belirler.  Bu rapor göz önünde bulundurularak; Çalışma ve Sosyal Sigortalar Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri ve Kamu Yönetimi Bakanlığı kararları ile çeşitli uyruklara göre her vilayete verilecek yabancılar için çalışma izni, işin biçimi ve süresi saptanır. Bu karar, Kurul tarafından Yurtdışı İş Bulma Büroları oluşturuluncaya kadar yunan konsolosluklarına ayrıca valiliklere iletilir.

İşveren aylık ücretli, serbest meslek icra eden veya kabala iş yapan sözleşmeli eleman almak için Vilayetin ilgili dairesine dilekçe verir. İşteki mevcut eleman açığı, Yunan vatandaşları ve Yunanistan’da yaşayan yabancılar tarafından karşılanamaması durumunda Kurul, bu ihtiyacın Yunanistan’da yaşamayan yabancılar tarafından karşılanmasına onay verebilir. İşveren ilgili yasa maddesinde öngörüldüğü gibi çalıştırmak istediği yabancıyı isim listesinden seçer ve bu kişiye çalışma izni verilmesi için Valiliğe dilekçe verir.

İşverenin dilekçeye ek olarak şu belgeleri de valiliğe vermesi gerekir.

 • İşverenin adı geçen yabancıyı işe alacağı ve çalışma izni çıkarılıncaya kadar yaşamasını idame ettirmesi için gerekecek masrafları kendisinin karşılayacağı ve ayrıca adı geçen kişiye çalışma izni verilmemesi halinde ülkeden ayrılıncaya kadar masraflarını işverenin üstleneceğini beyan eden bir belge.
 • İşe alınacak yabancının Yunanistan’daki en az üç aylık masraflarını karşılayacak asgari ücret düzeyindeki miktar ve ayrıca geri dönüş masraflarını karşılayacak miktarını bankaya yatırıldığını gösteren banka dekontu.
 • İşçi talebi tarım ve balıkçılık alanında ise bu garanti dekontu aylık vasıfsız işçi ücreti kadardır.

Yabancı uyruklu kişiye Yunanistan’da çalışma izni bir yıllık verilir. İlk çalışma izninden iki yıl sonra, çalışma izni iki yıllık olarak verilir. (3202/03 sayılı yasa)

 • Eğer iş sözleşmesi bir yıldan az bir süre için yapılmış ise ilk çalışma izni bir yıl için verilir.

Çalışma izni Valilik tarafından onaylandıktan sonra Vali çalışma iznini giriş izni (vize) verilmesi için o ülkenin Yunanistan Konsolosluğuna gönderir ve Yabancılar ve Göçmen İşleri bürosunu bilgilendirir.

Yabancı İşçinin Yunanistan’a Giriş İzninin Onaylanması

(2910/01 Sayılı Yasanın 20. Maddesi)

Maaşlı bir iş veya serbest iş ya da kabala işler için ülkeye giriş onayı verilmesi için yaşadığı ülkenin yunan konsolosluğuna şu belgelerle başvurması gerekir:

 • süresi dolmamış pasaport ve kendi ülkesindeki makamlardan aldığı adli sicil belgesi.
 • Vali tarafından gönderilmiş olup belli bir iş için ilgili yabancının adına hazırlanmış çalışma izni.

Yabancı şahsa çalışma ve oturma izninin geçerlik süresince başka bir işverenle yeni bir iş sözleşmesi yapmasına izin verilir. Ama bu şahsın yeni işvereniyle yaptığı iş sözleşmesini göstererek gerekli çalışma iznini çıkarması için valiliğin Çalışma İşleri sorumlusunu bu konuda bilgilendirmesi gerekir.

Aylık Ücretli İşler İçin Verilen Çalışma İzni

Aylık ücretli işler, belli bir işveren tarafından, belli bir sürede olsun ya da olmasın, belli bir ücret karşılığı verilen işlerdir.

Çalışma izni verilmesi. 2910/01 sayılı yasanın 21. maddesi Yunanistan’da aylık ücretli bir işte çalışan yabancıya oturma izni verilmesi için yurda giriş vizesinin bitmesinden iki ay önce ikâmet ettiği yerin belediyesine ya da muhtarlığına giderek dilekçe vermesi gerekir.

Dilekçeyle Beraber Verilmesi Gereken Belgeler

 1. Yurda giriş vizesinin geçerli olduğunu gösteren pasaportunun bir fotokopisi. Vizenin aylık ücretli işler için verilmiş olması gerekir.
 2. Yakın zamanda çekilmiş üç adet fotoğraf.
 3. Çalışma izninin onaylanmış bir fotokopisi.
 4.  Aylık ücretli iş için yapılan sözleşmenin bir sureti.
 5. Muayene, tedavi, ilaç masraflarını ve ayrıca iş kazası durumunda ortaya çıkacak masraflarını karşılayacağı bir sigortası olduğunu gösteren belge ya da sigorta kuruluşuna yaptığı başvuru belgesi.
 6.  Uluslararası verilere ve Dünya Sağlık Örgütüne göre Yunanistan’daki hastanelerden veya sağlık ocaklarından ya da sigorta hastanesi ve kliniklerinden (IKA) alınmış, kamu sağlığını tehdit edecek herhangi bir bulaşıcı hastalığı olmadığına dair bir belge. Bununla ilgili yapılacak masraflar ilgili kişiye aittir.
 7.  Vergi dairesinden alınmış 147 Euro değerinde harç 10 makbuzu.
 8.  ikamet adresinin bildirildiği basit bir dilekçe. Eğer bu beyan doğru değilse aynı yasanın 54. maddesinin 4. fıkrasındaki hüküm uygulanır (1500 ile 2.950 evro arasında bir ceza) Oturma izni Bölge Genel Sekreterliği ya da onun yetki verdiği bir memur tarafından verilir.

Aylık Ücretli İşler İçin Oturma İzninin Yenilenmesi

Daha önceden oturma izni almış olan yabancı işçi, oturma izninin bitiminden iki ay önce ya da bittiği son güne kadar oturduğu semtin belediyesine ya da muhtralığına gerekli belgelerle başvurur.

Aylık Ücretli İşçilerin Oturma İzninin Yenilenmesi İçin Gerekli Evraklar

 • Oturma izninin yenilenmesi için verdiği dilekçe
 • Süresi geçerli olan pasaportunun bir fotokopisi
 • Oturma izninin onaylanmış bir fotokopisi
 • Üç adet renkli fotoğraf
 • Aylık ücretli iş sözleşmesinin onaylı fotokopisi
 • Çalışma izninin onaylanmış bir fotokopisi
 • Vergi dairesinin gönderdiği o yılın vergi beyannamesinin bir fotokopisi. Eğer geliri vergi ödeme düzeyinde değilse bu durumunu belirttiği dilekçesi (1599/86 sayılı yasaya göre) ve bunun vergi dairesi tarafından onaylanmış olması gerekir.
 • Muayene, tedavi, ilaç masraflarını ve iş kazalarını karşılayacak sigortası olduğunu ve sigorta yükümlülüklerini yerine getirdiğini gösteren ilgili sigorta kuruluşu tarafından onaylanmış bir belge veya içinde bulunulan yıl için onaylanmış sağlık karnesinin ve sigorta primi kartının onaylı bir fotokopisi
 • 2910/01 sayılı yasanın 71. maddesinin öngördüğü gibi vergi dairesinden alınmış 147 Euroluk harç makbuzu
 • Yabancı işçinin ikâmet adresini beyan ettiği dilekçe

DİKKAT: ilk çalışma izninin alınmasından iki yıl sonra oturma izninin yenilenmesi, iki yılda bir Bölge Genel Sekreterliğin izniyle olur ve iki yıllıktır.

Çalışma İzninin Yenilenmesi

Çalışma izninin yenilenmesini isteyen yabancının, zamanında, izninin süresi dolmadan önce gerekli belgelerle birlikte valiliğin Çalışma Bürosuna dilekçe vermesi gerekir.

2910/01 sayılı yasanın 19 ve 23. Maddelerine göre çalışma izni süresinin bitimiden iki ay öncesinden bittiği güne kadar valiliğin Çalışma Bürosuna şu belgeleri vermeleri gerekir.

 Aylık Ücretli Olarak Çalışmayanların Çalışma İzninin Yenilenmesi İçin Gereken Evraklar

 • Çalışma izninin yenilenmesi için verilen dilekçe formu
 • Çalışma izni (aslı ve onaylanmış fotokopisi)
 • Oturma izni (aslı ve onaylanmış fotokopisi)
 • Vergi beyannamesinin, vergi dairesinde onaylanmış fotokopisi
 • Pasaport (aslı ve sureti)
 • Vergi dairesinden onaylanmış vergi beyannamesi ya da o yıl için verilmiş ama henüz onaylanmamış vergi beyannamesi
 • Vergi borcu olup olmadığını gösteren A7 belgesi
 • İşverenin kendi imzasını taşıyan ve polis karakolundaki yetkili tarafından onaylanmış iş sözleşmesi
 • İş sözleşmesinin geçerli olduğunu gösteren ve işverenin kendi imzasını taşıyan, polis karakolundaki yetkili tarafından onaylanmış resmi beyan

Maaşlı İşler İçin

 • Çalışma izninin verildiği günden çalışma izninin yenilenmesi için gerekli belgelerle birlikte verdiği dilekçe güne kadarki zamanı kapsayan, arada hiç boşluk olmayan sigorta primi (bireysel sigorta primi veya işverenin onayı).
 • Aylık en az 20 sigorta primi veya ilk on ay için 180 sigorta primi olması gerekir. Eğer kişi, çalışma izni süresinden daha az bir süre için çalışmışsa bu zaman dilimi içerisinde çalışmamasının nedenini kesin bir şekilde ortaya koyması gerekir.

İşsizlik durumu:

 1. Ne kadar süre işsizlik sigortası aldığını ya da işsiz olarak kaydını yaptırdığını gösteren İş Kurumundan (Ο.Α.Ε.∆) alınmış bir belge, ayrıca her ay için onaylanmış işsizlik kartı.
 2. Hastalık durumu: devlet hastanesinden alınmış hastalık süresini kapsayan doktor raporu.
 3. Yunanistan dışına seyahat: çalışmadığı süreyi kapsayan ve giriş, çıkışlarını gösteren pasaportun fotokopisi.

Serbest İşler İçin

 • Temizlikçi, bahçıvan ve benzeri iş dalları için 150 sigorta primi
 • İnşaat işçisi, özel hasta bakıcısı için artışa tabi olmadan 130 sigorta primi

Atölye ve Meslek Sahipleri Sigorta Kurumu (Τ.Ε.Β.Ε.) Serbest Çalışanlar İçin

 1. Süresi geçmemiş olan sağlık karnesi
 2. Sigorta borcu olmadığını gösteren onaylı belge

Not: Gerekli belgelerin fotokopileri valiliğin Çalışma Büroları tarafından asılları gösterilmek suretiyle onaylanabilinir.

Kaynak ve daha fazla bilgiyi buradan ulaşabilirsiniz.

Figen Karaaslan Seyyahça © Şubat 2017

Kendim için modern bir Seyyah Kadın gezgin diyebilirim. Yaşamın, bir yol ve yolculuk olduğuna inanıyorum. Seyahat etmeyi, insanı içsel yolculuklara taşıdığını düşündüğüm için seviyorum. Bu sebeple de, fırsat buldukça, bir seyyah gibi geziyorum ve yolculuk yapıyorum. Yaşamın, paylaştıkça zenginleştiğine ve anlamlandığına inandığım için de; gördüklerimi ve yaşadıklarımı Seyyahça’da yazarak, paylaşıyorum. Yaşam yolunda yolculuk ederken; 2014 yılında, Yaşamı Kullanma Kılavuzu isimli bir kitap yazdım ve yayınlattım. Mersin Üniversitesi Seyahat İşletmeciliği ve Yakın Doğu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık mezunuyum. 10 yıldan fazla reklam-metin yazarlığı, editörlük ve içerik editörlüğü yaptığım profesyonel meslek hayatıma; editörlük, kurumsal iletişim ve dijital pazarlama ile devam ediyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.